I. Obecná ustanovení

1. Reklamační řád upravuje postup společnosti Torra, s. r. o., se sídlem Tešedíkovo č. 541, 925 82 Tešedíkovo, Slovenská republika, IČO: 455 867 64, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Trnava, oddíl: Sro, vložka č. 25685 / T, (dále jen prodávající) a kupujícího (dále jen kupující) při uplatňování práv vyplývajících z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s Reklamačním řádem prodávajícího a bezvýhradně s ním souhlasí. Okamžikem odeslání elektronické objednávky se řád stává pro kupujícího závazným.

3. Reklamační řád je veřejně přístupný na internetové stránce moyrashops.cz a v sídle prodávajícího na adrese Tešedíkovo č. 541, 925 82 Tešedíkovo

4. Reklamace uplatňuje kupující písemně na adrese provozovny prodávajícího:

TORRA s.r.o. RADMIL - Batz.cz, U Stadionu 3182/6, 690 02 Břeclav, v souladu s tímto Reklamačním řádem, zejména s jeho čl. III.

 

II. Kontrola zboží po převzetí

1. Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat obal, ve kterém je zboží zabaleno. V případě poškození obalu je kupující povinen na místě dodání zboží sepsat s přepravcem protokol o zjištěných vadách způsobených během přepravy. Pokud kupující zboží převezme i přes poškozenému obalu, prodávající neuzná případné reklamace.

2. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí.

3. Pokud kupující zjistí poškození nebo neúplnost zboží podle bodu 2 tohoto článku Reklamačního řádu, je povinen do 2 pracovních dnů ode dne převzetí zásilky uplatnit takovou reklamaci u prodávajícího, jinak se dodávka považuje za kompletní a bez vad. Pokud tak kupující neučiní, reklamace z tohoto důvodu nebudou prodávajícím uznány. Postup uplatnění reklamace je uveden v čl. III. tohoto Reklamačního řádu.

 

III. Storno - formulář na výměnu a reklamaci zboží (kliknutím stáhnete)

1. Kupující je povinen vyplnit STORNO - formulář na výměnu a reklamaci zboží v případě:

- odstoupení od kupní smlouvy do 30 dnů ode dne dodání zboží: Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 30 dnů ode dne převzetí zboží, a to bez uvedení důvodu. Kupující v tomto případě nehradí manipulační poplatek v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy. Náklady na vrácení zboží nese kupující pouze pokud zboží plně odpovídal kvalitativním požadavkům a nebyl vadný.

- vrácení chybně dodaného zboží. V případě, že kupující zjistí, že zboží, které si objednal, neodpovídá zboží, které převzal, má právo vrátit zboží do 30 dnů ode dne jeho převzetí. Kupující nehradí žádný manipulační poplatek za náklady vzniklé prodávajícímu v souvislosti s vrácením zboží.

- výměně zboží v důsledku nevyhovující velikosti zboží. V případě, že kupující zjistí, že zboží, které si objednal, mu nevyhovuje z důvodu velikosti, má právo převzaté zboží vrátit a požadovat jeho výměnu za zboží jiné velikosti, a to do 30 dnů ode dne převzetí zboží. Výměnu zboží lze provést pouze v případě, pokud to umožňují skladové zásoby prodávajícího. V opačném případě se předpokládá, že kupující odstoupil od kupní smlouvy a bude se postupovat podle prvního odstavce tohoto článku Reklamačního řádu. Kupující nehradí manipulační poplatek za náklady vzniklé prodávajícímu v souvislosti s vrácením zboží. Náklady na vrácení zboží nese kupující. Prodávající dodá vyměněné zboží kupujícímu do 30 dnů ode dne převzetí vyplněného formuláře spolu s dokladem o koupi a převzetí zboží nebo mu v této lhůtě oznámí, že požadované zboží nemá na skladě a vyřídí žádost podle bodu 1.1 tohoto článku Reklamačního řádu.

- reklamace vady zboží: Pro bližší informace viz prosím článek IV. tohoto Reklamačního řádu.

2. Postup při stornu - odstoupení od smlouvy - Výměně zboží

- kupující je povinen uvést ve formuláři následující údaje: číslo objednávky; datum převzetí zboží kupujícím; jméno a příjmení kupujícího, rodné číslo, bydliště, e-mailovou adresu a telefonní číslo kupujícího; místo dodání zboží; adresa, na kterou má být v případě výměny dodané zboží; popis zboží, které kupující žádá vyměnit a popis obráceného zboží s uvedením kódu, barvy, velikosti, množství a ceny zboží, název a číslo bankovního účtu kupujícího, název a kód banky, ve které je veden účet; datum, místo a podpis kupujícího.

- kupující je povinen k formuláři přiložit originál dokladu o koupi z e-shopu Moyrashops.cz a koupené zboží v původním balení.

- pokud formulář není kompletně vyplněný nebo k formuláři není přiložen doklad o koupi, případně, pokud zboží není zaslán prodávajícímu v původním obalu, prodávající vyzve kupujícího e- mailem na doplnění chybějících náležitostí.

- pokud prodávajícímu není zaslán reklamované zboží, předpokládá se, že kupující si neuplatnil reklamaci.

- pokud kupující nereaguje na e-mailovou výzvu prodávajícího do 3 dnů ode dne zaslání e-mailu od prodávajícího, prodávající si vyhrazuje právo nepokračovat ve vyřizování předmětného vrácení / výměny /, reklamace a zboží bude vráceno zpět kupujícímu na adresu uvedenou ve formuláři, a to na jeho náklady.

- zboží, které je předmětem vrácení / výměny / reklamace musí být kompletní, nepoužité, nepoškozené a v původním obalu. Kupující je povinen pojistit zboží, které je předmětem vrácení / výměny / reklamace. Riziko vzniku škody na zboží, které je předmětem

vrácení / výměny / reklamace, nese kupující až do okamžiku převzetí tohoto zboží prodávajícím.

- kupující je povinen kompletně vyplněný formulář spolu s požadovanými doklady poslat spolu se zbožím, které je předmětem vrácení / výměny / reklamace, na adresu sídla prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít zboží zasláno kupujícím na dobírku.

- celková částka za zboží, který byl vrácen prodávajícímu, snížená o manipulační poplatky, bude převedena na účet kupujícího uvedený ve formuláři do 7 dnů ode dne převzetí kompletně vyplněného

formuláře spolu s kompletními požadovanými doklady a se zbožím, který se vrací z důvodu uvedeného v bodě 1 tohoto článku.

 

IV. Reklamace zboží

1. Záruční lhůta je 24 měsíců a začíná běžet v den předání zboží kupujícímu. Vady zboží a nároky z toho vyplývající musí být uplatněny kupujícím do konce záruční lhůty. Uplynutím záruční lhůty zaniká právo na uplatnění reklamace v celém rozsahu.

2. K tovaru zakoupenému u prodávajícího je při jeho dodání kupujícímu přiložena faktura (doklad o koupi zboží), která slouží jako záruční doklad a současně jako dodací list.

3. Reklamovať lze výhradně zboží zakoupené u prodávajícího v e-shopu Moyrashops.cz, jehož kupní cena byla uhrazena v plné výši.

4. Kupující je povinen ve formuláři co nejpřesněji popsat chybu, pro kterou zboží reklamuje.

5. Za vadu zboží nelze považovat změnu vlastnosti zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečného nebo nevhodného ošetřování, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození kupujícím, zda třetí osobou, nebo jiného nesprávného zásahu.

6. Reklamace, která je oprávněná, je bezplatná.

7. Náklady na dodání reklamovaného zboží prodávajícímu hradí kupující.

8. Prodávající nebo jím pověřený zaměstnanec nebo jiná povinná osoba, určená na opravu, je povinen vyřídit reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává čas potřebný na odborné posouzení vady. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by šlo o vadu, kterou nelze odstranit.

9. Prodávající je povinen, pokud reklamaci neuzná do 3 pracovních dnů, zaslat zboží na vlastní náklady na odborné posouzení.

10. Při uplatnění reklamace prodávající vydá kupujícímu potvrzení, které mu bude zasláno na e- mailovou adresu uvedenou ve formuláři.

11. O vyřízení reklamace zašle prodávající kupujícímu písemný doklad, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, který mu bude zaslán na emailovou adresu, uvedenou ve formuláři.

 

V. Závěrečná ustanovení

1. Prodávající odesláním elektronické objednávky bere na vědomí a souhlasí s tím, že komunikace mezi prodávajícím a kupujícím bude primárně založena na e-mailové korespondenci a z tohoto důvodu je kupující povinen uvádět na všech dokumentech pro kupujícího svou aktivní a funkční e-mailovou adresu.

2. Závazná kontaktní e-mailová adresa prodávajícího je: info@moyrashops.cz. Korespondence zaslaná z jiné adresy se nepokládá za korespondenci zaslanou prodávajícím a prodávající za její obsah nenese žádnou odpovědnost.

3. Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit nebo doplnit tento Reklamační řád.

4. Změny nebo doplňky tohoto Reklamačního řádu jsou závazné dnem jejich zveřejnění na stránce Moyrashops.cz.

 

V Tešedíkove dne 1.12.2021 Torra, s.r.o.

provozovatel e-shopu Moyrashops.cz