Máte problém s naší společností? Chcete podat stížnost? Nebo jen chcete vědět víc o naší společnosti?

Ozvěte se nám:

Email: info@deliashop.cz

Telefonní číslo: +421 905 607 245

Chcete řešit spor mimosoudní, alternativní, on-line prostřednictvím ODR platformy?

Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím lze řešit i mimosoudní cestou. Klepněte na:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK

 

Všeobecné obchodní podmínky

internetového obchodu www.deliashop.cz

(dále jen „VOP“)

 

I. ZÁKLADNÍ POJMY

1. Prodávající je provozovatel internetového obchodu www.moyrashop.sk, společnost TORRA,s.r.o..

2. Kupující je fyzická osoba (spotřebitel) nebo právnická osoba, která vstoupila do obchodního vztahu s prodávajícím.

3. Pojem zboží zahrnuje všechny druhy produktů v nabídce internetového obchodu prodávajícího (dále jen „zboží“). Pojem služby zahrnuje všechny druhy služeb v nabídce internetového obchodu prodávajícího (dále jen „služby“).

4. Objednávka je návrh na uzavření kupní smlouvy na dálku, na jejímž základě je realizován úplatný prodej zboží nebo poskytování služby, která je předmětem podnikatelské činnosti prodávajícího jako poskytovatele služeb ve vztahu k objednateli.

5. Kupní smlouva (nebo jen smlouva) je smlouva uzavřená mezi prodávajícím, resp. poskytovatelem (dále jen „prodávající“) a kupujícím, resp. uživatelem (dále jen „kupující“), jejímž předmětem je úplatný prodej zboží prodávajícího kupujícímu nebo poskytování služby, a to ve formě kurzů, školení a workshopů, a jejíž nedílnou součástí jsou VOP, reklamační řád, poučení o možnosti odstoupení od kupní smlouvy.

 

II. ÚDAJE O PRODÁVAJÍCÍM

TORRA r. o.

Sídlo: Těšedíkovo č.j. 541, 925 82 Tešedíkovo, Slovenská republika

Zapsána v Obchodním rejstříku Okresního soudu Trnava, Oddíl: Sro, Vložka číslo: 25685/T

Sklad (příjem, výdej zboží): Cintorínska 68, 925 06 Černá Voda

 

IČ: 455 867 64

IČ DPH: SK2023047917

DIČ: 2023047917

 

Telefonické objednávky: +421 905 326 621

Kontaktní email: info@deliashop.cz

Informace ohledně zboží, školení: +421 905 607 245

 

Bankové spojení Fio Banka : 2702003432/2010

IBAN: SK7883300000002702003432

BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

 

Kontrolní úřad:

Slovenská obchodní inspekce (SOI)

Inspektorát SOI pro Nitranský kraj

Staničná 9, 950 50 Nitra 1

 

III. VLASTNOSTI ZBOŽÍ A OBSAH SLUŽBY

1. Konkrétní vlastnosti zboží spolu s informací o způsobu použití jsou uvedeny u konkrétního nabízeného zboží.

2. Obsah, resp. popis nabízené služby je uveden při konkrétní nabídce služby (např. při konkrétním školení je uveden obsah školení).

3. Pro více informací o zboží, jeho vlastnostech a způsobu použití nebo o nabízených službách nás kontaktujte na tel.č.: +421 905 607 245 nebo na emailové adrese: info@moyrashops.cz

4. Zboží je určeno k zevnímu použití. Použití určitého zboží vyžaduje odborné znalosti. Neodborným zacházením můžete způsobit škodu a ublížení na zdraví. Skladujte při teplotě +5 – +20 stupňů. Výrobek, u kterého je v e-shopu a/nebo na jeho obalu uvedeno upozornění „Pro profesionální použití“, jeho aplikaci a použití svěřte odborníkovi. Aplikace nebo použití tohoto výrobku vyžaduje z důvodu bezpečnosti profesionální zkušenosti, dovednost a vědomost o látkách použitých ve výrobku.

 

IV. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ A SLUŽBY

1. Kupující obdrží zboží, resp. si objedná službu za cenu platnou v době objednání.

2. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky. Cena zboží bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Prodávající je plátcem DPH ve smyslu právních předpisů České republiky.

3. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

4. Objednávat lze následujícími způsoby:

a. prostřednictvím elektronického obchodu http://www.deliashop.cz/

b. telefonické objednávky: +421 905 326 621,

c. emailové objednávky: info@deliashop.cz

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet, atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

5. Prodávající je za jistých okolností stanovených prodávajícím oprávněn žádat potvrzení objednávky (telefonicky nebo písemně) kupujícím. pokud hodnota objednávky kupujícího je nad 4000, - Kč, zboží má být dodáno mimo území České republiky. V případě odmítnutí potvrzení objednávky kupujícím, se objednávka považuje za neplatnou. Kupující bere na vědomí, že v uvedeném případě nemůže kupní smlouva platně vzniknout.

6. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

7. Fakturační údaje kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky, ledaže by se smluvní strany dohodly jinak.

 

V. KUPNÍ SMLOUVA

1. Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží, resp. služby prodávajícím na jeho web stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky ze strany kupujícího spotřebitele a potvrzením o přijetí objednávky, které je zasíláno prodávajícím a obsahuje souhrn objednávky s aktuálním zněním VOP, reklamačního řádu a jiných zákonem předepsaných dokumentů.

2. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny a informace o dodání, resp. dostupnosti zboží) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran, ve smyslu článku IV. VOP nebo na základě zákonných důvodů.

3. Je-li kupující podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslána objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Za případné chyby při přenesení dat prodávající nenese zodpovědnost.

 

VI. DODÁNÍ ZBOŽÍ

1. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu předá zboží a umožní mu nabýt vlastnické právo ke zboží. Kupní smlouvou se kupující spotřebitel zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu, pokud nevyužije právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů.

2. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží, a proto se kupující stane vlastníkem až po úplném zaplacení kupní ceny.

3. Prodávající splní povinnost předat zboží Kupujícímu, umožní-li mu nakládat se zbožím v místě plnění a včas mu to oznámí.

4. Má-li prodávající zboží odeslat, předá zboží kupujícímu - podnikateli předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Má-li prodávající zboží odeslat, zboží se považuje za převzaté spotřebitelem okamžikem, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo pokud se

a. zboží objednané spotřebitelem v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední,

b. dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,

c. zboží dodává opakovaně během vymezeného období, okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.

5. Prodávající předá kupujícímu předmět koupě v ujedaném množství, jakosti a provedení.

6. Není-li udáno, jak má být zboží zabaleno, prodávající zboží zabalí podle zvyklostí, způsobem potřebným pro uchování zboží a jeho ochranu. Stejným způsobem pořídí prodávající zboží pro přepravu.

 

VII. CENA ZBOŽÍ A SLUŽEB

1. Všechny ceny uvedené u jednotlivého zboží jsou smluvní, platné a konečné.

2. Cena za zboží nezahrnuje poplatky za dopravu a jiné specifické poplatky, které jsou uváděny až v rámci tzv. . nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od konkrétní volby Kupujícího.

3. Akciové ceny produktů platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

4. Cena služby je předem stanovena a je platná a konečná. O ceně služby je každý účastník informován před uzavřením jakéhokoli smluvního vztahu.

 

VIII. POPLATKY ZA DOPRAVU

1. Cena dopravy je obvykle uvedena v rámci procesu objednávky a při potvrzení objednávky.

2. Obvyklá cena dopravy zboží kurýrem: 0,1 – 5 kg - 150,00 Kč

3. Při objednávce nad 2300 Kč s místem doručení na území České republiky je cena dopravy zahrnuta v ceně objednaného zboží.

 

IX. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Kupující si sám zvolí způsob uhrazení zboží. Kupující může zboží, resp. platbu za službu uhradit:

a. předem na účet prodávajícího,

b. v hotovosti při převzetí dobírky u dopravce,

c. v hotovosti při osobním převzetí ve skladu prodávajícího,

d. fakturou po obdržení zboží se lhůtou splatnosti určenou prodávajícím,

e. platební kartou.

2. Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.

 

X. DODACÍ PODMÍNKY ZBOŽÍ

1. Prodávající zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby dodání:

a. osobní odběr ve skladu prodávajícího,

b. zasílání kurýrem,

c. zasílání dobírkou poštou na adresu kupujícího.

2. Kupující bude o čase doručení objednaného zboží informován prostřednictvím e-mailu. Délka doručování objednaného zboží a cena dopravy je závislá na způsobu dopravy, kterou si Kupující zvolí. Obvyklá dodací lhůta zboží na skladě je lhůta 5 pracovních dnů, v závislosti na zvoleném způsobu platby. Maximální lhůta dodání zboží je 30 dní ode dne potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího.

3. Prodávající nebo smluvní partner prodávajícího může při přebírání zboží požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo jiného dokladu), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházejících z trestné činnosti. Je-li kupujícím právnická osoba, výdej zboží nebo proplacení dobropisu budou umožněny pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby nebo osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí. Bez předložení některého z těchto dokladů může prodávající nebo smluvní partner prodávajícího odmítnout zboží vydat.

4. Kupující, který je podnikatelem, je povinen (kupujícímu, který je spotřebitelem, je tento postup doporučen), aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

5. V případě neúplné nebo poškozené zásilky je toto kupující – podnikatel povinen neprodleně oznámit e-mailem na adresu: info@moyrashops.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem nebo poštou prodávajícímu. Dodatečné reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího – podnikatele práva věc reklamovat, dávají však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

 

XI. ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

1. Nakupující - spotřebitel - má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu (e-mailem na info@moyrashops.cz), není-li spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva . Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů.

(dále jen subjekt ARS) podle zákona 391/2015 S.z. ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle §3 zákona 391/2015 S.z. Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 Sz.

2. Spotřebitel může podat stížnost také prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

3. Alternativní řešení sporů může využít pouze spotřebitel – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 500 Kč. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výše 150 Kč s DPH. Seznam subjektů ARS lze nalézt na stránce Ministerstva hospodářství SR www.mhrsr.sk.

 

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tyto VOP jsou platné a účinné od 01.12.2021 a ruší předchozí znění VOP. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění. Toto ustanovení se nevztahuje na již uzavřené smluvní vztahy.

2. Rozhodným právo pro smluvní vztahy je právo České republiky. Pravomoc rozhodovat o věcech ve spojitosti se smluvním vztahem mají soudy České republiky.